Recherche dans la collection - [Artists Eegyvudluk Pootoogook, Iyola Kingwatsiak, and Lukta Qiatsuk outside the Cape Dorset Craft Centre, Kinngait, Nunavut]

Date de modification :