Peking (Beijing) - Bai Tsai and National Day Fireworks - Fa Yuan-Ssu

Date modified: