[A crowd watching an electric train, Regina, Saskatchewan, 1950s]

Date modified: