Shearing sheep [near Moose Jaw, Sask.]

Date modified: