Joan Watson de Bustin fonds. [graphic material]

Date modified: