Collection Search


in
Showing 676 - 696 of 696 filtered results
:
 1. 676
  No digital object

  Tang mu li su miao yi shu / Tang mu li hui.

  Item ID number:
  880070930
  Tian jin : Tian jin yang liu qing hua she, [2009]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 2. 677
  No digital object

  Zang yang tui dong men tu sheng huo cao liang : "mian dao tong xing" mo shi mian mian guan / Chen Mengxian zhu.

  Item ID number:
  1112096573
  Chen, Mengxian, author.
  2018.|2018. [2018]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 3. 678
  No digital object

  Fa da guo jia zhu fang guan li zhi du / Bao zong hua zhu.

  Item ID number:
  769003595
  Bao, Zonghua, (fang di chan)
  Bei jing : Shi shi chu ban she, [2001]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 4. 679
  No digital object

  Fa da guo jia yi liao bao xian zhi du / Cai ren hua deng bian zhu.

  Item ID number:
  768671740
  Bei jing : Shi shi chu ban she, [2001]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 5. 680
  No digital object

  Qu zhu jian / Chen Tingchao, Wu Xianlu bian zhu.

  Item ID number:
  45380622
  Chen, Tingchao.
  Shanghai : Shanghai ke xue pu ji chu ban she, [2000]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 6. 681
  No digital object

  Fa da guo jia nong ye ji shu tui guang zhi du / Luo wei xiong, zheng zhen jing bian zhu.

  Item ID number:
  769136456
  Luo, Weixiong, (nong ye jing ji)
  Bei jing : Shi shi chu ban she, [2001]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 7. 682
  No digital object

  Fa da guo jia ke yan guan li zhi du / Wu lai deng zhu.

  Item ID number:
  769003606
  Bei jing : Shi shi chu ban she, [2001]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 8. 683
  No digital object

  Si tong jia shi zhe ji / Kaluoer Xiersi zhu ; Liu Xin Ming yi.

  Item ID number:
  48989839
  Shields, Carol, 1935-2003.
  Shanghai, China : Shanghai yi wen chu pan she, [1999]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 9. 684
  No digital object

  Jianada yi min jie mi / ban zhu: Wu Chu Yun, Fu Mei Cun.

  Item ID number:
  49602101
  Wuhan, China : Zhongguo di zhi da xue chu ban she, [2000]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 10. 685
  No digital object

  Bi he bi dou xian wei wai ke xue / Chen Wenwen, Qian Wei bian zhu ; Huang Henian shen jiao.

  Item ID number:
  62259420
  Chen, Wenwen.
  Shanghai Shi : Shanghai yi ke da xue chu ban she, [2000]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 11. 686
  No digital object

  Jianada yu Ya Tai di qu guan xi = Canada's relations with the Asia-Pacific region / Song Jiaheng, Li Wei, Xu Naili zhu bian.

  Item ID number:
  46938309
  Jinan : Jinan chu ban she, [2000]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 12. 687
  No digital object

  Bing yin he zai / Paul Thagard ; Liu Xue Li yi.

  Item ID number:
  51629286
  Thagard, Paul, 1950-
  Shanghai : shanghai ke ge jiao yu chu ban she, [2001]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 13. 688
  No digital object

  Jing rong yi ti hua yu quan qiu zheng zhi = Who elected the bankers : surveillance and control in the world economy / Louis W. Pauly zhu ; Wang Wei, ...yi.

  Item ID number:
  51629473
  Pauly, Louis W.
  Beijing : Xin hua chu ban she, [2001]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 14. 689
  No digital object

  Fa da guo jia yi hui zhi du / Liu chun zhu.

  Item ID number:
  768671766
  Liu, Chun, (zheng zhi)
  Bei jing : Shi shi chu ban she, [2001]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 15. 690
  No digital object

  Représentations mentales de soi et des autres chez des enfants ayant un trouble envahissant du développement : présentation d'un projet de recherche.

  Item ID number:
  935107899
  Gaudet-Boulay, Jasmine, 1985- auteur.
  [2014] [2014]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 16. 691
  No digital object

  Deviance and disorder : the naked body in Chinese art.

  Item ID number:
  728824669
  Steiger Levine, Gabrielle.
  Ottawa : Library and Archives Canada = Bibliothèque et Archives Canada, [2010]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 17. 692
  No digital object

  A pipelined framework for multi-scale image comparison.

  Item ID number:
  56370833
  Martindale, David M. 1956- (David Morrison),
  Ottawa : National Library of Canada = Bibliothèque nationale du Canada, [2004]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 18. 693
  No digital object

  Hierarchical control in vector discrete-event systems.

  Item ID number:
  30072457
  Liao, Jie, 1966-
  Ottawa : National Library of Canada = Bibliothèque nationale du Canada, [1992]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 19. 694
  No digital object

  Hierarchical robust supervisory control of discrete-event systems.

  Item ID number:
  793157402
  Zamani Fekri, Mohsen.
  Ottawa : Library and Archives Canada = Bibliothèque et Archives Canada, [2011]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 20. 695
  No digital object

  Local signal regularity and smoothness as a means for seismic Q estimation.

  Item ID number:
  1019485286
  Izadi, Hormoz.
  Ottawa : Library and Archives Canada = Bibliothèque et Archives Canada, [2014]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 21. 696
  No digital object

  Discrete-event control architecture : an algebraic approach.

  Item ID number:
  1006689715
  Wong, Kai Cheung, 1965-
  Ottawa : National Library of Canada = Bibliothèque nationale du Canada, [1995]
  Found in:
  Library / National Library Collections
Date modified: